ข่าวสารและกิจกรรม

ทีโอที จัดกิจกรรมสัมพันธ์ TOT Young Club นาลูกค้าเกม Talesrunner

นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และพนักงาน ทีโอที ร่วมทริป CSR ของ ทีโอที

ในกิจกรรม เก็บข่า ล่าหอยแครง ณ ตาบลบางเพรียง และตาบลบางปู

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้าเยี่ยมชม TOT IDC Data Center ซึ่งเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร Advance Technology, Network and Application of Telecommunication ซึ่งจัดอบรมโดยสถาบันวิชาการ ทีโอที ตามหลักสูตรของ สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และเพื่อแสดงถึงศักยภาพของ บมจ.ทีโอที ในการให้บริการ Data Center

ผู้บริหาร ทีโอที และเราชาว มผ. เข้าร่วมกิจกรรม TOT Ice Bucket Challenge Thailand ณ หน้าอาคาร 6 ศูนย์บริการลูกค้า แจ้งวัฒนะ สานักงานใหญ่ ทีโอที

ทางทีมงานได้รับเชิญไปบรรยายระบบ FTTxSM ในส่วนของการนำข้อมูล ODN เข้าระบบสำหรับ ภ.3 ณ วันที่ 2014-07-08 ถึงวันที่ 2014-07-10 โดยได้รับความสนับสนุนจากพี่ๆ ภ.3 เป็นอย่างดี โดยทางทีมงานได้มีโอกาสไปร่วมงานถวายเทียนพรรษา ที่วัดฝาลาด จ. เชียงใหม่กับพี่ๆ ภ.3.1 ด้วย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็นความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. โทรคมนาคม โดยให้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งแต่ละฝ่ายจะดาเนินการให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานพัสดุของแต่ละฝ่ายที่มิใช่หน่วยงานของตนเอง

บมจ.ทีโอที เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Easy Easy CAE Forum ครั้งที่ 22 ซึ่งเป็นการประชุม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และกระบวนการ ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีการบรรยาย เรื่อง บริการ Internet Data Center (IDC) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร 9 สานักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Internet Data Center (TOT IDC)
บจก.นิ่มซี่เส็ง เอ็กซ์เพรส และ บจก.นิ่มซี่เส็งลอจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายบริการ IDC ของทีโอที เพื่อประกอบการตัดสินในการใช้บริการ ณ บมจ.ทีโอที สานักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ อาคาร 20
เกี่ยวกับ TOTISP

เป็นศูนย์กลางบริหารการใช้งานวงจร Internet ของทุก Product & Service และบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน Leased-Line ,DDN,FR,IP Network รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์วางระบบ Network พร้อมบริการหลังการติดตั้ง

ทุกบริการของ TOT พัฒนาบนโครงข่ายซึ่งเป็นโครงข่ายหลักของประเทศ เชื่อมต่อกับเครือข่าย ภายในประเทศและทั่วโลกผ่านช่องสัญญาณความเร็วสูง เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างฉับไว และ มั่นใจได้ในเสถียรภาพการให้บริการสูงสุด

สินค้าและบริการ

บริการที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงสำนักงานหรือสาขาให้สามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี และเชื่อมโยงคุณได้ทั่วโลก โดยบริการจาก ทีโอที ไอเอสพี ที่มีความพร้อมในการให้บริการการเชื่อมต่อที่หลากหลายและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน โดยมีประเภทของสื่อสัญญาณที่พร้อมให้บริการท่าน

ค้นหาข้อมูล
แนะนำบริการ

บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการสำหรับบริษัท ธุรกิจ SME หรือหน่วยงานที่ต้องการมี Email ซึ่งใช้ Domain เฉพาะของตัวเอง เพื่อความสะดวกและจดจำได้ง่ายสำหรับผู้ต้องการติดต่อ

เปิดให้บริการแอพพลิเคชั่นเกมส์ Tales Runner ให้ได้ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ จากเกมส์ Tales Runner กับแอพพลิเคชั่น "Tales Runner Family" สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ มมผ. โทร. 02-575-6777 หรือ e-Mail : totonlinegame@tot.co.th
ส่วนพัฒนาบริการมัลติมีเดีย (มมผ.) ได้จัดส่ง Account สาหรับใช้บริการ TOT iptv ผ่านอุปกรณ์ Smart Devices (เครื่องคอมพิวเตอร์, Notebook, iOS Phone/Tablet, Android Phone/Tablet) โดย Account ที่ได้รับจะมีระยะเวลาใช้งานจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะบริการ TOT iptv)