ข่าวสารและกิจกรรม
ทางทีมงานได้รับเชิญไปบรรยายระบบ FTTxSM ในส่วนของการนำข้อมูล ODN เข้าระบบสำหรับ ภ.3 ณ วันที่ 2014-07-08 ถึงวันที่ 2014-07-10 โดยได้รับความสนับสนุนจากพี่ๆ ภ.3 เป็นอย่างดี โดยทางทีมงานได้มีโอกาสไปร่วมงานถวายเทียนพรรษา ที่วัดฝาลาด จ. เชียงใหม่กับพี่ๆ ภ.3.1 ด้วย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็นความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. โทรคมนาคม โดยให้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งแต่ละฝ่ายจะดาเนินการให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานพัสดุของแต่ละฝ่ายที่มิใช่หน่วยงานของตนเอง

บมจ.ทีโอที เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Easy Easy CAE Forum ครั้งที่ 22 ซึ่งเป็นการประชุม/สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ และกระบวนการ ดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีการบรรยาย เรื่อง บริการ Internet Data Center (IDC) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร 9 สานักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Internet Data Center (TOT IDC)
บจก.นิ่มซี่เส็ง เอ็กซ์เพรส และ บจก.นิ่มซี่เส็งลอจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายบริการ IDC ของทีโอที เพื่อประกอบการตัดสินในการใช้บริการ ณ บมจ.ทีโอที สานักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ อาคาร 20
เกี่ยวกับ TOTISP

เป็นศูนย์กลางบริหารการใช้งานวงจร Internet ของทุก Product & Service และบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน Leased-Line ,DDN,FR,IP Network รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์วางระบบ Network พร้อมบริการหลังการติดตั้ง

ทุกบริการของ TOT พัฒนาบนโครงข่ายซึ่งเป็นโครงข่ายหลักของประเทศ เชื่อมต่อกับเครือข่าย ภายในประเทศและทั่วโลกผ่านช่องสัญญาณความเร็วสูง เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างฉับไว และ มั่นใจได้ในเสถียรภาพการให้บริการสูงสุด

สินค้าและบริการ

บริการที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงสำนักงานหรือสาขาให้สามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี และเชื่อมโยงคุณได้ทั่วโลก โดยบริการจาก ทีโอที ไอเอสพี ที่มีความพร้อมในการให้บริการการเชื่อมต่อที่หลากหลายและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน โดยมีประเภทของสื่อสัญญาณที่พร้อมให้บริการท่าน

ค้นหาข้อมูล
แนะนำบริการ
เปิดให้บริการแอพพลิเคชั่นเกมส์ Tales Runner ให้ได้ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ จากเกมส์ Tales Runner กับแอพพลิเคชั่น "Tales Runner Family" สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ มมผ. โทร. 02-575-6777 หรือ e-Mail : totonlinegame@tot.co.th
ส่วนพัฒนาบริการมัลติมีเดีย (มมผ.) ได้จัดส่ง Account สาหรับใช้บริการ TOT iptv ผ่านอุปกรณ์ Smart Devices (เครื่องคอมพิวเตอร์, Notebook, iOS Phone/Tablet, Android Phone/Tablet) โดย Account ที่ได้รับจะมีระยะเวลาใช้งานจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะบริการ TOT iptv)
บริการที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงสำนักงานหรือสาขาให้สามารถสื่อสารกันได้เป็นอย่างดี และเชื่อมโยงคุณได้ทั่วโลก โดยบริการจาก ทีโอที ไอเอสพี ที่มีความพร้อมในการให้บริการการเชื่อมต่อที่หลากหลายและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน โดยมีประเภทของสื่อสัญญาณที่พร้อมให้บริการท่านได้ดังต่อไปนี้